(024) 35588315
(024) 35588315

Sinh viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng ngoài các giờ học chính quy trên lớp thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa: tham gia khảo sát thực tế; tham quan, thực tập thực tế tại các cơ quan tại các cơ quan trung ương và địa phương; tham gia các khóa học khởi nghiệp do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, sinh viên của Khoa rất năng động trong việc tham gia tích cực các phong trào đoàn thể và vì cộng đồng của Nhà trường: phong trào tình nguyện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ…