(024) 35588315
(024) 35588315

Đào tạo

Đào tạo bậc cử nhân

  • Cử nhân ngành Lưu trữ học.
  • Cử nhân ngành Quản trị văn phòng.

Đào tạo bậc sau đại học

  • Thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học định hướng nghiên cứu.
  • Thạc sỹ chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng.
  • Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị văn phòng định hướng nghiên cứu.
  • Tiến sỹ chuyên ngành Lưu trữ học.

Đào tạo ngắn hạn và chuyển giao ứng dụng

  • Các lớp ngắn hạn 01 tháng, 03 tháng, lớp chuyển đổi cấp Chứng chỉ các chương trình: Văn thư – Lưu trữ, Kỹ năng nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng, Lễ tân và Thư ký văn phòng…
  • Các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho các cơ quan có nhu cầu: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, Lễ tân văn phòng, Quản trị văn phòng, Văn hóa công sở, Tổ chức sự kiện…
  • Chuyển giao công nghệ và tư vấn: Ứng dụng ISO trong quản lý, Tổ chức và quản lý văn thư – lưu trữ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.